Your browser does not support JavaScript!
                                           
                          回首頁     回東華首頁    網站管理   系友專區   聯絡我們   舊版網頁

 

師資陣容

呂傑華 教授(系主任) 

          anchorlu@gms.ndhu.edu.tw

          03-8905581/03-8905591

         人社三館C314

         星期三14:00~16:00

 

研究成果

 黎德星 教授 

            derhe@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905586

           人社二館A313

          星期四14:00~16:00

 

研究成果

 

林燕淑 教授

             ylin@gms.ndhu.edu.tw

             03-8905545

           人社一館B402

 

 

研究成果

             

  莊致嘉 教授

            chihchia@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905593

           人社三館C313

           星期二10:00~12:00

研究成果

陳素梅 副教授

            sumei@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905588

           人社三館C315

           星期三12:00~14:00

研究成果

  張宏輝 助理教授

           hunghui@gms.ndhu.edu.tw

           03-8905587

          人社三館C312

          星期三12:00~14:00

研究成果

  蔡侑霖 助理教授

            youlin@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905592

           人社二館A404

           星期四14:00~16:00

 

研究成果

  梁莉芳 助理教授

            lfliang@gms.ndhu.edu.tw

            03-8905585

           人社二館A409

           星期二13:30~15:30

                    (其它時間請先來信預約)

研究成果

  黃華彥 助理教授

    hwayenhuang@gms.ndhu.edu.tw

    03-8905594

   人社三館A411

   星期三12:00~14:00

 

研究成果

 

 

 

 李大興 教授

      dslee@gms.ndhu.edu.tw

      03-8903695

     

   欒錦榮 教授

     cjluan@gms.ndhu.edu.tw

     03-8903059

    管D315  

  洪新民 副教授

  hsinminhung@gms.ndhu.edu.tw

  03-8903057

  管C337 

  張伯浩 助理教授

    po@gms.ndhu.eu.tw

    03-8905076

    

   成鳳樑 助理教授

    cflphilip@gms.ndhu.edu.tw

  最高學歷:台灣大學法學博士

  研究方向:法律

  授課內容:法律與社會  臺灣社會與法律發展 

  黃宏昭 助理教授

    hhc819@gmail.com

  最高學歷:東海大學社會學博士 

  研究方向:社會學理論  文化社會學  文化研究

  授課內容:文化研究專題

   

林子新 助理教授 

          zxlin@gms.ndhu.edu.tw

          03-890

         

         

研究成果